ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TOMATOBOMO

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van 16 december 2015

Op deze gehele site is de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten van toepassing. Alle reproductierechten voor de teksten, grafische vormgeving, foto's, audio en filmpjes op deze site zijn voorbehouden. Reproductie van deze gehele site of een gedeelte daarvan op een elektronische of ongeacht welke andere drager is verboden.

De weergegeven foto's en teksten ter illustratie van de getoonde producten zijn niet middels contract vastgelegd. Volgens Frans recht kan de vereenvoudigde aandelenvennootschap GRAINES BAUMAUX dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in een van deze foto's of in een van deze teksten.

Elke bestelling via onze site www.tomatobomo.com houdt aanvaarding zonder voorbehoud door de klant in van onderhavige Algemene Voorwaarden, voorafgaand aan elke bestelling.


I. Gebruiksvoorwaarden van de site

De klant moet in staat zijn om legaal te handelen en de site te gebruiken overeenkomstig onderhavige Algemene Voorwaarden. De koper die onze goederen wil bestellen moet verplicht zijn gegevens hebben ingevuld (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail).

De klant is financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de site in zijn naam en namens derden, met inbegrip van minderjarigen, tenzij hij frauduleus gebruik aantoont dat niet aan schuld of nalatigheid van zijn kant te wijten is. De klant staat tevens in voor de waarachtigheid en juistheid van de informatie die verstrekt is door hemzelf of enigerlei derde die zijn gegevens gebruikt op deze Site.

II. Prijzen en Betaling

De prijzen van onze producten worden vermeld in euro's inclusief alle belastingen (inclusief BTW), exclusief de kosten voor verpakking en verzending.

De betaling van bestellingen via Internet wordt uitsluitend per VISA, EUROCARD gedaan.

De bankgegevens met betrekking tot de handelstransacties worden niet bewaard op de site van de winkelier. Alleen de site van de bank waarnaar de betalingstransacties worden geleid bewaart deze gegevens in een beveiligde omgeving in overeenstemming met de geldende internationale regelgeving inzake de veiligheid van bankieren.

III. Geldigheidsduur van de prijzen:

Van 16 december 2015 tot en met 15 december 2016 voor zaaigoed, behandelingsproducten, tuinbouwgereedschappen.

IV. Bestelling 

Bestellingen worden uitsluitend via Internet geplaatst.

Alvorens een bestelling te plaatsen, kan de klant in zijn winkelmandje een overzicht van zijn bestelling bekijken, te weten geselecteerde producten en het totaalbedrag van zijn bestelling.

Nadat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd, bevestigt de klant zijn bestelling en betalingswijze.

V. Bevestiging van de bestelling en van de betaling

De bestelling kan alleen bevestigd worden als de verkoop- en betalingsvoorwaarden geaccepteerd zijn. 

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie.

Er wordt een bevestiging per e-mail van de geregistreerde bestelling naar de koper gestuurd.

De klant wordt geadviseerd deze e-mail te bewaren en/of af te drukken.

VI. Levering - Uitvoeringstermijn:

6-1. Levering

De standaard verzendkosten bedragen voor alle bestellingen met bestemming Europees Frankrijk € 4.

De standaard verzendkosten voor andere Europese landen, waaronder Zwitserland, bedragen € 6.

Er bestaat geen verzending naar alle overige landen, noch naar de Franse overzeese departementen en territoria.

Er vindt geen verzending plaats van 20 december 2015 tot en met 15 januari 2016

 

Verzending via LA POSTE vanaf 15 januari 2016 tot en met 15 december 2016.

GESLOTEN van 23 juni tot en met 22 augustus 2016.

Bestellingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. 

Aangezien ons vak zeer seizoensgebonden is, zetten wij in de eerste 4 maanden van het jaar drie keer zoveel personeel in. Wij stellen alles in het werk om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken, maar in de maanden februari, maart en begin april dient rekening te worden gehouden met een leveringstermijn van twee weken. Wees dus voorbereid en plaats uw bestellingen op tijd. 

VII. Recht van herroeping:

7-1. Toepassingsgebied

U heeft overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-21 van de Franse consumentencode 14 dagen de tijd om uw bestelling te herroepen, ingaand op de dag waarop uw pakket geleverd wordt of waarop het laatste pakket geleverd wordt indien er meerdere producten besteld zijn. Om dit recht uit te oefenen, dient u voor het verstrijken van de termijn het herroepingsformulier of een andere verklaring waaruit ondubbelzinnig blijkt dat u uw bestelling wilt herroepen te sturen naar GRAINES BAUMAUX - Postbus 100 - 88503 MIRECOURT CEDEX, en u dient alle producten van uw bestelling in de originele verpakking naar ons terug te sturen binnen de termijn van 14 dagen, ingaand op de datum van kennisgeving van uw besluit om uw bestelling te herroepen. De terugstuurkosten zijn voor uw rekening. De terugbetaling geschiedt per bankoverschrijving, binnen de termijn van 14 dagen, ingaand op de datum waarop GRAINES BAUMAUX uw voornemen om uw bestelling te herroepen ontvangt. Als wij de koopwaar of het bewijs van verzending daarvan niet binnen deze termijn hebben ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat de koopwaar is teruggestuurd of het bewijs van verzending daarvan is ontvangen. Het recht van herroeping kan niet worden uitgeoefend voor goederen die snel bederven of verlopen of die na de levering overeenkomstig hun aard onherroepelijk vermengd worden met andere artikelen. (Zie herroepingsformulier) 

XIII. Klachten/Aangiften

Klachten/aangiften dienen door de klant te worden gestuurd naar:

Postadres: 
GRAINES BAUMAUX – Postbus 100 – 88503 MIRECOURT CEDEX – Frankrijk

Tel.: (+33) 03 29 43 00 00       
Fax: (+33) 03 29 36 93 51       
Email: contact@baumaux.com

Hoofdkantoor: 3 FERME DU CHATEAU  8500 MAZIROT - Frankrijk
Exclusieve postorderverkoop, geen winkel, geen showtuin

Vereenvoudigde Aandelenvennootschap volgens Frans recht met een kapitaal van € 1.000.000 Handelsregister Epinal (Frankrijk) B 331 221 200 BTW nr.: FR 74 331 221 200

NAF-code (Nomenclature d’Activés Françaises): 4791 B

Certificaat van goedkeuring nr. LO 20323 ten behoeve van de distributie van gewasbeschermingsmiddelen
 
IX. Ruilen en terugbetaling

Behoudens uitoefening van het recht van herroeping, overmacht (verhuizing, overlijden), of niet-conforme levering in de zin van artikel L211-5 van de Franse consumentencode, wordt het de klant na bevestiging van de bestelling en van de betaling niet toegestaan om te ruilen of geld terug te krijgen.

Artikel L211-5 van de Franse consumentencode bepaalt dat:

"Om conform de overeenkomst te zijn, moet het goed:

1 geschikt zijn voor het doorgaans van dergelijk product verwacht gebruik en, in voorkomend geval,

* overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en
beschikken over de kwaliteiten die deze de koper heeft weergegeven in de vorm van een staal of model;

* over de kwaliteiten beschikken die een koper rechtmatig mag verwachten gezien de publieke verklaringen gedaan door de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket;

2 of de kenmerken vertonen die bepaald zijn in een onderling akkoord tussen de partijen, of geschikt zijn voor elk specifiek gebruik nagestreefd door de koper en ter kennis gesteld van de verkoper die hiermee heeft ingestemd."

Verzoeken dienen per aangetekende brief te worden ingediend bij het hoofdkantoor.

X. Aansprakelijkheid

Er bestaat geen garantie dat de site vrij is van onregelmatigheden, fouten of bugs, noch dat die hersteld kunnen worden, noch dat de site zonder onderbrekingen of storingen werkt.

Het systeem is in geen geval verantwoordelijk voor enigerlei te voorziene of niet te voorziene schade voortvloeiend uit het gebruik van of de verhindering of belemmering van het gebruik van de site.

De klant verklaart de eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen, in het bijzonder de technische prestaties ervan, alsook de responstijd om gegevens te raadplegen of te downloaden en de risico's in verband met de beveiliging van communicatie.

XI. Nominatieve informatie

De van de klant gevraagde gegevens zijn overeenkomstig Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake automatisering, bestanden en vrijheden noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling.

De klant heeft recht op toegang tot en rectificatie van de op hem van toepassing zijnde gegevens. Deze gegevens kunnen hem op verzoek worden toegestuurd en, in geval van fouten of wijzigingen, worden gerectificeerd.

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de online verkoop van producten en goederen van Graines Baumaux, louter om de bestelling van de klant te kunnen verwerken en de klant informatie en/of aanbiedingen te kunnen toesturen.

XII. Toepasselijk recht

Op geschillen over de Algemene Voorwaarden en meer in het algemeen over alle aankopen die op de site worden gedaan is het Franse recht van toepassing.